nl-projecten-banner-1

Economische waarde creëren uit data

Aanleiding

De provincie Noord-Brabant had de beleidsdoelstelling om het MKB te stimuleren meer economische waarde uit big data te halen. In opdracht van de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM)  en samen met de Provincie Noord-Brabant is het stimuleringsprogramma Smart Data Brabant ontwikkeld.

Werkwijze

Startpunt was een uitvraag onder MKB-bedrijven in Brabant (respons: 600 bedrijven) om de data maturity van bedrijven in de regio te bepalen. Op basis van de resultaten hebben we vier programmalijnen gedefinieerd:

De actielijnen zijn uitgewerkt in een programma-voorstel, met heldere doelen en KPI’s. Onder meer de ambitie om 20.000 nieuwe banen te realiseren en 1 miljard additionele omzet in het Brabantse bedrijfsleven. Het voorstel werd door provinciale staten aangenomen. Een budget van 25 mln euro is beschikbaar gesteld om de vier programmalijnen uit te voeren.

Bax & Company heeft een alternatieve aanpak voorgesteld en gedemonstreerd: in plaats van een programma te lanceren waar partijen op konden tenderen, hebben we eerst initiatieven in kaart gebracht om de haalbaarheid en mogelijke impact van het programma te toetsen.

Met behulp van een survey is een portfolio van ruim 80 initiatieven opgehaald. Bij de uitvraag is nadrukkelijk informatie gevraagd over de toegevoegde waarde, impact en bijdrage aan KPI’s. Hiermee kreeg de provincie een gedetailleerd beeld van de kosten-baten-verhouding van een scala aan projecten.

De eerste programmalijn is door ons uitgewerkt tot het Data Value Center Smart Industry. Hiervoor schreef Bax & Company het businessplan voor een centrale trainingsorganisatie, met acht verschillende betrokken partijen. 900.000 euro werd opgehaald voor de eerste twee jaar (EZK en de provincie). Bax & Company heeft de eerste drie maanden als kwartiermaker het DVC opgestart.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

Onze inbreng was het operationaliseren van een vrij korte beleids-ambitie uit het College-akkoord tot een volwaardig stimuleringsprogramma, inclusief lange-termijn perspectief. Aanvankelijk werden wij gevraagd het programma uit te schrijven. Bij gebrek aan een duidelijke structuur en doordachte acties zijn wij verantwoordelijk geweest voor de volledige ontwikkeling van de strategie en het detailleren van het uitvoeringsplan Het gehele programma is samengevat in 1 aansprekende infographic.

Uniek aan dit project is de extra stap die is gezet, na oplevering van het programma. We hebben een uitvraag gedaan in de provincie voor projecten en initiatieven die invulling konden geven aan de geformuleerde doelen en KPI’s. Dit leverde ruim 80 initiatieven op, met een gezamenlijke waarde van 180 mln euro en een funding gap van 27 mln. Het resultaat van deze eerste lichting projecten zou 50% van de beoogde extra omzet zijn (500 mln) en het ruim halen van de overige KPI’s.

Wij gaan graag met u in gesprek!