untitled-design-1

Missiegedreven innovatie – Kennis en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV)

Aanleiding

Innovatie is voor Nederland van essentieel belang. Enerzijds voor een vitale economie en anderzijds voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Innoveren met deze dubbele doelstelling, zogeheten missiegedreven innovatie, vraagt doorontwikkeling van gangbare innovatiemethodieken, werkvormen en governance- en financieringsmodellen. Bovendien vragen maatschappelijke transities, naast technologieontwikkeling, interventies rond gedragsverandering, betrekken van diverse stakeholders (burgers, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, fondsen, etc.) en inbedding in de maatschappij.

Werkwijze

Om gericht te innoveren heeft het Kabinet 25 missies vastgesteld. Op basis van deze missies hebben de topsectoren hun Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s) opgesteld. Vier agenda’s zijn gericht op inhoudelijke onderwerpen als energietransitie en gezondheid. De agenda Sleuteltechnologieen voorziet in dwarsdoorsnijdende kennisontwikkeling voor ‘enabling technologies’. Voor het ontwikkelen van instrumentarium om missiegedreven innovatie te versnellen is de zesde KIA ontwikkeld. De Kennis en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) wil opschaling van innovatie faciliteren en daarmee tot grotere economische en maatschappelijke impact komen. 

Bax & Company heeft het conceptuele raamwerk van de KIA MV opgezet. Drie verweven en interacterende sporen van onderzoek, experiment en uitrol zijn uitgewerkt. We hebben in samenwerking met NWO een vierjarig onderzoeksprogramma ontwikkeld (20 mln euro) om methodieken, modellen en werkvormen voor missiegedreven innovatie te ontwikkelen, testen en valideren. Het tweede spoor behelst onderzoeks-experimenten met regionale innovatie-ecosystemen. Concrete vragen vanuit de praktijk worden gekoppeld aan kennis en expertise van universiteiten en hogescholen  Het derde spoor is gericht op het daadwerkelijk het verspreiden van kennis, expertise en tools voor het opschalen van innovaties en versnellen van transities. Een netwerk van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, intermediairs en consultants past de tools van de KIA MV toe in quadrupel-helix innovatieprogramma’s en -projecten. Kennis, expertise en tools worden door ons gedeeld via een digitaal platform, evenementen en periodieke publicaties.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • Complexe en ‘fuzzy’ materie kort en krachtig samenvatten en vervolgens operationaliseren;
  • Een uitvoeringsprogramma concreet vormgeven en opstarten;
  • Het programma versterken met nieuwe ideeën en inzichten;
  • Gedegen onderzoek naar de werking van innovatieclusters in heel Nederland;
  • Spin-in-het-web van wetenschappers, regionale ecosystemen, overheid en bedrijfsleven.

Wij gaan graag met u in gesprek!