nl-projecten-banner

Ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022-2025

Aanleiding

De gemeente Tilburg wil in 2045 volledig circulair zijn. Vijf jaar eerder dan de plannen van de Nederlandse overheid. De afgelopen jaren is de basis gelegd met het uitvoeringsprogramma 2016-2020 met als motto ‘learning by doing’. Begin 2021 is met het Koersdocument Tilburg Circulair de ambitie aangescherpt: de gemeente wil versterken en versnellen. Het Koersdocument schetst 29 interventies (acties) om de doelstelling van de gemeente te kunnen halen. 

Bax & Company is gevraagd om deze acties uit het Koersdocument uit te werken tot een Uitvoeringsprogramma voor de gemeentelijke organisatie en partners in en om Tilburg. Met concrete activiteiten, prioritering, tijdspad en budget.

Werkwijze

Bax & Company is met het Kernteam Circulair, bestaande uit zeven vertegenwoordigers van de diverse afdelingen en partners van de gemeente, in gesprek gegaan. Gezamenlijk is bepaald wat de uitgangssituatie was en wat er nodig is om als afdeling of personen een substantiële bijdrage te kunnen leveren. Tientallen interventies zijn door ons geconcretiseerd en in samenhang gebracht. Er is een begroting opgesteld voor de komende vier jaar (1,3 mln). De interventies met hoge prioriteit zijn uitgelicht. Het Uitvoeringsprogramma is gepresenteerd in zeven Management Teams en bij diverse externe stakeholders, waarna suggesties en wensen verwerkt zijn. DIt heeft geleid tot een breed gedragen programma en enthousiasme om tot uitvoering over te gaan. In oktober 2021 zijn zowel het Uitvoeringsprogramma als de begroting vastgesteld door de gemeenteraad.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • Concretiseren van ideeën, plannen en projecten rondom circulaire economie;
  • Vergroten van betrokkenheid van de verschillende afdelingen, zowel op medewerker- als management-niveau;
  • Prioritering en uitwerken van een realistisch werkplan;
  • Overtuigend presenteren van het programmavoorstel en realiseren van breed draagvlak;
  • Visualisatie van de plannen.

Wij gaan graag met u in gesprek!