nl-projecten-banner-2

Mondiaal kenniscentrum (Global Center of Excellence on Climate Adaptation)

Aanleiding

Wereldwijd neemt het risico op natuurrampen en andere problemen als gevolg van klimaatverandering toe. Deze gevolgen zijn over de hele wereld steeds vaker zichtbaar en hebben grote impact op mens, dier, natuur, economie en onze leefomgeving. Overheden (nationaal, regionaal, lokaal), internationale organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hebben de noodzaak van klimaatadaptatie onderkend en zijn hiermee aan de slag gegaan. De aanpak varieert van het ontwikkelen van beleid, intensiveren van praktijkgericht onderzoek tot het doen van fysieke ingrepen. Actoren komen daarbij vergelijkbare uitdagingen tegen, maar staan nog onvoldoende met elkaar in contact. Ook is de kennis en expertise over klimaatadaptatie (nog) schaars en bestaat er geen consensus over wat een effectieve adaptatiestrategie is. Bewezen methoden voor het monitoren en evalueren van de voortgang en de effecten van maatregelen ontbreken.  

Met het bij elkaar brengen en bundelen van kennis, het ontwikkelen van strategieën en methoden en het verspreiden van kennis en ervaringen kan een impuls worden geven aan de opgave voor klimaatadaptatie wereldwijd. Uit onderzoek van Nederland bleek dat er grote behoefte is aan een centrum dat kennis, expertise en ervaringen met klimaatadaptatie verzamelt, (door-)ontwikkelt en verspreidt.  Nederland heeft daarom samen met UNEP en Japan in 2016 het initiatief genomen om het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) te ontwikkelen.

Werkwijze

Bax & Company voerde, op verzoek van Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de eerste haalbaarheidsstudie uit. Op basis van interviews met 70 stakeholders wereldwijd (2016) hebben wij de visie, missie en strategie uitgewerkt. We zijn hierbij uitgegaan wat de behoeftes zijn van beleidsmakers en specialisten in het veld. Vervolgens het organisatieplan, de huisvesting en de projectplanning ontwikkeld. Het eerste half jaar hebben we het secretariaat bemenst.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • Bottom-up aanpak: wat vraagt het werkveld?
  • Inbreng van jarenlange inhoudelijke kennis van klimaatadaptatie;
  • Hands-on ondersteuning: van het ontwikkelen van visie en strategie tot de organisatie van de lancering van het mondiale klimaatcentrum tijdens COP23;
  • Snel opschalen en afschalen van inzet van adviseurs;
  • Werken met een multicultureel team van adviseurs, waardoor verschillende stakeholders in verschillende landen gericht aangesproken konden worden;
  • Naast de projectleider opereren als collegiaal team.

Wij gaan graag met u in gesprek!